INSTRUCTOR

長嶺 匠吾

主な活動場所宮崎県
指導員ステータス
取得ライセンスZ-BASIC1・Z-RHYTHMS2・Z-Pro・PC・Z-Gold・Z-Aqua・STRONG NATION
アカデミー124

メッセージ