INSTRUCTOR

久田 記子

主な活動場所静岡県
指導員ステータス
取得ライセンスPC・Z-Gold・Z-RHYTHMS2・Z-Toning・ZUMBA SENTAO・Z-BASIC1・Z-Kids・Z-Pro
アカデミー88

メッセージ