INSTRUCTOR

林 美紗

主な活動場所新潟県
指導員ステータス
取得ライセンスPC・Z-Gold・Z-Toning・Z-Aqua・ZUMBA SENTAO・Z-BASIC1・Z-RHYTHMS2・Z-Kids・Z-Step・Z-Pro
アカデミー

メッセージ