INSTRUCTOR

林 美紗

主な活動場所 新潟県
取得ライセンス PC・Z-Gold・Z-Toning・Z-Aqua・ZUMBA SENTAO・Z-BASIC1・Z-RHYTHMS2・Z-Kids・Z-Step・Z-Pro・IGFI・ZUMBA RHYTHMS 3
アカデミー

メッセージ